Chúng tôi ý thức rằng những năm từ 0 đến 6 tuổi là những năm tháng “vàng”

- Trường Mẫu Giáo Phú Hữu được thành lập từ năm 2004. Khi mới thành lập trường, cơ sở vật chất hết sức nghèo nàn. Nhưng được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước của chính quyền địa phương, của phòng giáo dục và Đào tạo và sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ các thầy giáo, cô giáo, phụ huynh học sinh cơ sở vật chất trang thiết bị của nhà trường từng bước được đầu tư và nâng cấp, chất lượng giáo dục của nhà trường cũng không ngừng được nâng lên.